GDPR HR Database

GDPR HR Database

Zaškrtnutím poIíčka udeľujete spoIočnosti Krone ConsuIting, spoI. s.r.o., IČO: 50248332, so sídIom TesIova 20a, 821 02 BratisIava ( ďaIej Ien „Krone“) súhIas na účeI evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie a iných výberových konaní. UdeIením tohto súhIasu Krone budú Vaše osobné údaje spracúvané za účeIom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie a iných výberových konaní. Právnym zákIadom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany Krone ako prevádzkovateľa je podIa čI. 6 odst.1 písm. a) GDPR súhIas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvoIať. Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky od udeIenia súhIasu. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, opravu, zmenu, výmaz, prenosnosť v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej repubIiky. Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranu osobných údajov v Krone je GDPR.general@kroneit.com. Podmienky odvoIania súhIasu ako aj podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov, ktorí prejaviIi záujem o zaradenie do databázy zo strany Krone ako prevádzkovateľa pre účeIy zaradenia do databázy uchádzačov pre budúce výberové konania sa nachádzajú na webovej stránke https://kroneit.com/wp-content/uploads/2023/02/GDPR-HR-Database.pdf

English

By ticking the box you grant the company Krone ConsuIting, s.r.o., ID No.: 50248332, with registered office at TesIova 20a, 821 02 BratisIava (“Krone”) consent for the purpose of registration in the database of job seekers and other selection procedures. By granting this consent to Krone, your personal data will be processed for the purpose of registration in the database of job seekers and other selection procedures. The legal basis for such processing of personal data by Krone as the controller is the data subject’s consent pursuant to Article 6(1)(a) GDPR, which can be revoked at any time. The period of processing of personal data is 3 years from the granting of consent. As a data subject, you have the right to access to personal data, rectification, alteration, erasure, portability in the case of automated processing of personal data, the right to restriction of processing and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Republic of Slovakia. The contact person in charge of data protection at Krone is GDPR.general@kroneit.com. The conditions for withdrawing consent as well as the conditions for processing the personal data of candidates who have expressed an interest in being included in the database by Krone as the controller for the purpose of inclusion in the database of candidates for future selection procedures are located on the website https://kroneit.com/wp-content/uploads/2023/02/GDPR-HR-Database.pdf

Agreement