GDPR – Trainings, webinars and events

GDPR – Trainings, webinars and events

Zaškrtnutím políčka udeľujete spoločnosti Krone Consulting, spol. s.r.o., IČO: 50248332, so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava (ďalej len „Krone“) súhlas na účel evidencie v školení, webinárov a iných eventov. Udelením tohto súhlasu Krone, budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom evidencie účastníkov školení, webinárov a iných eventov. Právnym zákIadom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany Krone ako prevádzkovateľa je podIa čI. 6 odst.1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky od udelenia súhlasu. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, opravu, zmenu, výmaz, prenosnosť v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej repubIiky. Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranu osobných údajov v Krone je GDPR.general@kroneit.com. Podmienky odvolania súhlasu ako aj podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov, ktorí prejavili záujem o zaradenie do evidencie zo strany Krone ako prevádzkovateľa sa nachádzajú na webovej stránke https://kroneit.com/wp-content/uploads/2024/07/Processing-of-personal-data_-Trainings-and-events.pdf

English

By ticking the box you grant the company Krone Consulting, s.r.o., ID No.: 50248332, with registered office at Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava (“Krone”) consent for the purpose of registration in Trainings, webinars and other events. By granting this consent to Krone, your personal data will be processed for the purpose of registration in Trainings, webinars and other events. The legal basis for such processing of personal data by Krone as the controller is the data subject’s consent pursuant to Article 6(1)(a) GDPR, which can be revoked at any time. The period of processing of personal data is 3 years from the granting of consent. As a data subject, you have the right to access to personal data, rectification, alteration, erasure, portability in the case of automated processing of personal data, the right to restriction of processing and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Republic of Slovakia. The contact person in charge of data protection at Krone is GDPR.general@kroneit.com. The conditions for withdrawing consent as well as the conditions for processing the personal data of participants who have expressed an interest in being included in the evidence by Krone as the controller are located on the website https://kroneit.com/wp-content/uploads/2024/07/Processing-of-personal-data_-Trainings-and-events.pdf

Agreement