GDPR – Krone Testathon

GDPR – Krone Testathon

Zaškrtnutím políčka udeľujete spoločnosti Krone Consulting, spol. s.r.o., IČO: 50248332, so sídlom Teslova 20a, 821 02 Bratislava (ďalej len „Krone“) súhlas so spracovaním osobných údajov. Udelením tohto súhlasu Krone, budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom evidencie účastníkov podujatia Testathon a vytvorenia prístupov účastníkom do JIRA spoločnosťou Amcef. Právnym zákIadom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany Krone ako prevádzkovateľa je podľa čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky od udelenia súhlasu. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, opravu, zmenu, výmaz, prenosnosť v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranu osobných údajov v Krone je GDPR.general@kroneit.com. Podmienky odvolania súhlasu ako aj podmienky spracúvania osobných údajov zo strany Krone ako prevádzkovateľa sa nachádzajú na webovej stránke https://kroneit.com/wp-content/uploads/2023/12/GDPR-Testathon-conditions-of-processing-personal-data.pdf

English

By ticking the box you grant the company Krone Consulting, s.r.o., ID No.: 50248332, with registered office at Teslova 20a, 821 02 Bratislava (“Krone”) consent to the procesing of your personal dataBy granting this consent to Krone, your personal data will be processed for the purpose of registering the participants of the Testathon event and creating access for participants to JIRA by Amcef. The legal basis for such processing of personal data by Krone as the controller is the data subject’s consent pursuant to Article 6(1)(a) GDPR, which can be revoked at any time. The period of processing of personal data is 3 years from the granting of consent. As a data subject, you have the right to access to personal data, rectification, alteration, erasure, portability in the case of automated processing of personal data, the right to restriction of processing and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Republic of Slovakia. The contact person in charge of data protection at Krone is GDPR.general@kroneit.com. The conditions for withdrawing consent as well as the conditions for processing the personal data by Krone as the controller are located on the website https://kroneit.com/wp-content/uploads/2023/12/GDPR-Testathon-conditions-of-processing-personal-data.pdf

Agreement