Consent to the processing of personal data – Business Partners, suppliers and customers

Consent to the processing of personal data – Business Partners, suppliers and customers

Zaškrtnutím políčka udeľujete spoločnosti Krone Consulting, spol. s.r.o., IČO: 50248332, so sídlom Teslova 20a, 821 02 Bratislava ( ďalej len „Krone“) súhlas so spracovaním údajov. Udelením tohto súhlasu Krone budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom evidencie v CRM. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany Krone ako prevádzkovateľa je podla čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky od udelenia súhlasu. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, opravu, zmenu, výmaz, prenosnosť v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranu osobných údajov v Krone je GDPR.general@kroneit.com. Podmienky odvolania súhlasu ako aj podmienky spracúvania osobných údajov zo strany Krone ako prevádzkovateľa pre účely spracovania osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke: Conditions and information on the processing of personal data Business partners, suppliers and customers.

English

By ticking the box, you grant Krone Consulting, s.r.o., ID No.: 50248332, with registered office at Teslova 20a, 821 02 Bratislava (hereinafter referred to as “Krone”) consent to the processing of your data. By giving this consent to Krone, your personal data will be processed for the purpose of registration in the CRM. The legal basis for such processing of personal data by Krone as the controller is the data subject’s consent pursuant to Article 6(1)(a) GDPR, which can be revoked at any time. The period of processing of personal data is 3 years from the granting of consent. As a data subject, you have the right to access to personal data, rectification, alteration, erasure, portability in the case of automated processing of personal data, the right to restriction of processing and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Republic of Slovakia. The contact person in charge of the data protection supervision at Krone is GDPR.general@kroneit.com. The conditions for withdrawing consent as well as the conditions for the processing of personal data by Krone as a data controller for the purposes of processing personal data can be found on the website: Conditions and information on the processing of personal data Business partners, suppliers and customers.

Agreement